fbpx
Skip links

พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พ.ร.บ.” เป็นประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต และร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น 

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครอง อะไรบ้าง?

คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เมื่อเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น พ.ร.บ.รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยค่าสินไหมทดแทนกรณีมีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ตามวงเงินที่คุ้มครองในกรมธรรม์ของรถยนต์ประเภทนั้น ๆ แต่จะไ่ม่ได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จำเป็นไหม ? 

ประกันภัยรถยนต์เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายในหลายประเทศ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จึงเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย หากไม่ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับนี้จะมีความผิดทางกฎหมายและมีโทษปรับ หรือถูกดำเนินคดีทางกฏหมาย

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
จะต้องมีการต่ออายุใหม่ทุกปี

หากลืมต่อ พรบ. จะส่งผลดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์

เล่มทะเบียนตัวจริง หรือสำเนา

สำเนาบัตรประชาชน

ใบตรวจสภาพรถจาก ตรอ. (กรณีรถยนต์อายุครบ 7 ปีขึ้นไป)

ใบตรวจเช็คสภาพถังแก๊ส (กรณีรถติดแก๊สเท่านั้น)

ขอบคุณข้อมูลจาก :

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag