fbpx
Skip links

นโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริตในบริการสินเชื่อรถยนต์และประกันภัย

บทนำ
          บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในบริการสินเชื่อรถยนต์และประกันภัย ซึ่งเป็นบริการที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง พนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานขายต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ

1. คำจำกัดความและตัวอย่างการฉ้อโกงและทุจริต

คำจำกัดความการฉ้อโกง: การกระทำที่มีเจตนาทำผิดเพื่อหลอกลวงในบริการสินเชื่อรถยนต์และประกันภัย รวมถึงการลักขโมยหรือการเบียดบังทรัพย์สินของบริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น

ตัวอย่างการฉ้อโกงและทุจริตในบริการสินเชื่อรถยนต์และประกันภัย:

  1. การละเว้นการส่งเงินเมื่อถึงกำหนดและไม่มีรายงานการเก็บเงินจากลูกค้า
  2. การจัดทำและออกเอกสารสินเชื่อที่มีข้อมูลเท็จหรือปลอมแปลง
  3. การเบิกจ่ายเกินหรือการเสนอสิทธิพิเศษโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด
  4. การรายงานยอดขายสินเชื่อและประกันภัยเกินความเป็นจริง
  5. การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือการขายข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
  6. การสร้างข้อมูลเท็จเพื่อขอรับค่าคอมมิชชั่นหรือโบนัส
  7. การโอนย้ายทรัพย์สินหรือรถยนต์ของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
  8. การจัดทำเอกสารประกันภัยปลอมและการเรียกร้องค่าสินไหมโดยไม่เป็นจริง
  9. การนำรถยนต์ของลูกค้ามาใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
  10. การให้คำแนะนำที่ผิดพลาดหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

2. การป้องกันและปราบปรามการยักยอกและทุจริต

มาตรการป้องกัน:

  1. กำหนดประมวลจรรยาบรรณที่ชัดเจนให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
  2. ดำเนินการสอบทานประวัติพนักงานทุกคน รวมถึงประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน และการศึกษา
  3. ยึดแนวนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการควบคุมภายใน
  4. อบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นประจำทุกปี
  5. สร้างระบบรายงานและแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการทุจริต
  6. ใช้เทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินงานในบริการสินเชื่อรถยนต์และประกันภัย

3. การรายงานการฉ้อโกงและการทุจริต

          พนักงานและพนักงานขายทุกคนต้องอ่านและเข้าใจนโยบายนี้ หากพบเห็นหรือสงสัยการทุจริต ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำผิด (คสล.) ทันที

การแจ้งความร้องทุกข์:

  1. การแจ้งความร้องทุกข์ต้องทำภายใน 3 เดือนหลังทราบเหตุการณ์ และต้องจัดเตรียมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน
  2. เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับฝ่ายกฎหมายเพื่อติดตามกระบวนการสืบสวนสอบสวน
  3. เมื่อการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้น ต้องรายงานผลการดำเนินการให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อพิจารณาการดำเนินการต่อไป

4. การกล่าวหาเป็นเท็จ

          การกล่าวหาผู้อื่นโดยเจตนาให้เสียหายจะส่งผลให้ผู้กล่าวหาถูกดำเนินการทางวินัยและอาจถูกเลิกจ้าง

5. กระบวนการสืบสวนและรายงานการฉ้อโกง

          เมื่อมีการรายงานการฉ้อโกง ฝ่ายจัดการต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนทันที ผู้ถูกกล่าวหาจะถูกพักงานและได้รับแจ้งข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน

ขั้นตอนการสืบสวน:

  1. รวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
  2. สอบถามพยานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
  3. ประเมินและตัดสินใจตามหลักฐานที่ได้รับ
  4. รายงานผลการสืบสวนต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

6. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน

          ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้จัดการทราบและดำเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้งส่งรายงานประจำปีให้คณะกรรมการตรวจสอบ

7. นโยบายและกระบวนการด้านความขัดแย้งทางจริยธรรม

          นโยบายนี้มุ่งเน้นการรักษาความถูกต้องและจริยธรรมในการทำธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

การดำเนินการในกรณีพบความขัดแย้งทางจริยธรรม:

  1. การประเมินและตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับสูง
  2. การให้คำปรึกษาและการอบรมเพิ่มเติมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
  3. การประสานงานกับฝ่ายกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมาย

8. การชดใช้ความสูญหายหรือเสียหาย

          เมื่อมีการสูญหายหรือเสียหายจากการประพฤติผิด พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องชดใช้ความเสียหายตามที่กำหนดในระยะเวลาที่เหมาะสม และต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในทุกกรณี

ขั้นตอนการชดใช้:

  1. การประเมินมูลค่าความเสียหายโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  2. การกำหนดแผนการชดใช้และระยะเวลาที่ชัดเจน
  3. การติดตามและประเมินผลการชดใช้

9. การกล่าวหาเป็นเท็จ

          การกล่าวหาผู้อื่นโดยเจตนาให้เสียหายจะส่งผลให้ผู้กล่าวหาถูกดำเนินการทางวินัยและอาจถูกเลิกจ้าง

การกล่าวหาเป็นเท็จ:

  1. หากมีเจตนากล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน
  2. การสร้างข้อมูลเท็จเพื่อกล่าวหาผู้อื่น
  3. การแสดงพฤติกรรมที่เป็นการกล่าวหาโดยไม่มีมูลเหตุ

บทสรุป

          บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการทุจริตและรักษาความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag