fbpx
Skip links

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

               บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) มีการใช้งานกล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบอาคารสถานที่ของบริษัท ในการตรวจตราพื้นที่ที่่กำหนดเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อของบริษัท ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้กล้องวงจรปิด และการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวโดยบริษัท บริษัทอาจปรับปรุงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว คุณสามารถอ่านประกาศฉบับปรับปรุงของธนาคารได้ที่ www.doctormoney.co.th/privacy-policy

1.ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
               กล้องวงจรปิดของบริษัทบันทึกภาพ และเสียง ของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น เช่น ยานพาหนะ ซึ่งเข้ามาในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายใน หรือโดยรอบสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทและอาจเก็บรวบรวมภาพถ่ายหรือภาพวีดีโอ หรือเสียงของคุณไว้

2.วิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
               2.1 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                    (1) ปกป้องคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สิน
                    (2) ปกป้องคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของบริษัทจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่นๆ
                    (3) สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีทางอาญา และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม
                    (4) ช่วยในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการดำเนินการทางวินัยหรือการร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                    (5) ช่วยในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และ
                    (6) ช่วยในการฟ้องหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินคดีแรงงาน
               2.2 กล้องวงจรปิดของบริษัททำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเว้นแต่ในกรณีที่ระบบเกิดความขัดข้อง หรือมีการซ่อมบำรุงระบบ
               2.3 ธนาคารได้ติดตั้งป้ายเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล ตามสมควร

3.ฐานทางกฎหมาย
               บริษัทอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้
               (1) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
               (2) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น
               (3) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ซึ่งรวมถึง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน บริษัทเห็นว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้

4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม
               4.1 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม(รวมถึงบริษัทในเครือและผู้ให้บริการของบริษัท) ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น
               4.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีอาญา

5.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
               5.1 บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อนึ่ง บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น
               5.2 ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทอาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำใหข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

6.สิทธิของคุณ
คุณมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้
               (1) สิทธิการเข้าถึง คุณมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและไปยังช่องทางการติดติอตามที่ระบุไว้ในส่วน “การติดต่อบริษัท” คำขอของคุณจะได้รับการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณได้ในกรณีที่คำขอนั้นอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยคำสั่งศาล
สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้ประมวลผลเกี่ยวกับคุณให้สมบูรณ์ ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน
               (2) สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้ประมวลผลเกี่ยวกับคุณให้สมบูรณ์ ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน
สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้ประมวลผลเกี่ยวกับคุณให้สมบูรณ์ ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน
               
(3) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทมีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้ว และส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ในกรณี (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับบริษัท และ (2) กรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลนั้นโดยอาศัยฐานความยินยอมของคุณ
               (4) สิทธิการคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (หรือของบุคคลอื่น) ได้ บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณในกรณีที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งอาจสำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของคุณ หรือถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
               (5) สิทธิการลบหรือทำลายข้อมูล คุณมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หากคุณเห็นว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้แล้ว หรือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
               (6) สิทธิการจำกัดการประมวลผล คุณมีสิทธิขอใหบริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้แล้ว แต่คุณยังต้องการให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
               (7) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีที่คุณได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมนั้น ในเวลาใดก็ได้
               (8) สิทธิการยื่นเรื่องร้องเรียน คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนธนาคารต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากคุณเห็นว่าบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การติดต่อธนาคาร
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือหากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณ โปรดติดต่อ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายเลขโทรศัพท์ 02-502-8888


We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag