fbpx
Skip links

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                  บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของคุณ จึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”)

1. ประกาศนี้ใช้กับใครบ้าง
                  ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับบุคคลภายนอกที่กลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทหรือในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น บริการสินเชื่อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล บริการนายหน้าประกันภัย บริการเช่าซื้อ บริการเช่าแบบลีสซิ่ง) (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลภายนอกสมัครหรือขอใช้บริการจากกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึง
                 (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
                 (2) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
                 (3) กรรมการ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ลูกจ้าง และบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน (รวมเรียกว่า “บุคคลที่สัมพันธ์กัน”) ของ
                          (1) นิติบุคคลและบริษัทในเครือที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้ประกอบการซึ่งเป็นนิติบุคคล
                          (2) พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ( เช่น บริษัทพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับจ้างดำเนินงานทางทะเบียน ผู้รับจ้างดำเนินด้านการติดตามหนี้ บริษัทประกันภัย ตัวแทนของสถาบันการเงิน )
                          (3) คู่ค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลอื่นใดที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่กลุ่มบริษัท
                          (4) บริษัทในกลุ่มบริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด และนิติบุคคลอื่นที่เข้าร่วมหรือมุ่งหวังจะเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับโครงการกับบริษัทในกลุ่มบริษัทอันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจร่วมลงทุน
โดยในประกาศฉบับนี้ให้เรียกบุคคลตาม (ข) (ค) และ (ง) รวมกันว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”
                 (4) ผู้ใช้และผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการ
                 (5) บุคคลผู้เข้าชมเว็บไซต์และผู้ใช้เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และช่องทางการสื่อสารอื่น
                 (6) บุคคลอื่นใดที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมประมูลในการขายทอดตลาด ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
                 ข้อ (1) ถึง (6) เรียกรวมว่า “คุณ”

2. การเปลี่ยนแปลงประกาศ
                  กลุ่มบริษัทอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงประกาศฉบับนี้ รวมถึงรายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือนโยบายของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ใช้ กลุ่มบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ
                  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทขอความร่วมมือให้คุณอ่านประกาศฉบับนี้โดยละเอียด และหมั่นตรวจสอบว่ากลุ่มบริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดบ้างในประกาศฉบับนี้

3. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลของคุณ
                  กลุ่มบริษัทจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นโดยมีการอธิบายถึงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณทราบถึงสิทธิและทางเลือกต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล ตลอดจนวิธีการติดต่อกลุ่มบริษัทในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวม
          1.1 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
                  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งระบุตัวบุคคลได้หรือสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลอื่นใดที่สามารถรวมเข้ากับข้อมูลของคุณได้ หรือมีการใช้ข้อมูลอื่นใดเพื่อจัดทำข้อมูลประวัติบุคคล กลุ่มบริษัทจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
                  กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับกลุ่มบริษัท และประเภทเจ้าของข้อมูลของคุณ

 

                  (1) ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลธรรมดา

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลชื่อและชื่ออักษรย่อข้อมูลที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใช้เพื่อเรียกหรือกล่าวถึงคุณ เช่น คำนำหน้า ชื่อตัวอักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง นามสกุล นามสกุลเดิมก่อนสมรส นามแฝงหรือชื่อที่เคยใช้รวมทั้งลายมือชื่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณ เช่น อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร ประเทศที่เกิด ความเป็นพลเมืองและสถานภาพ รายละเอียดเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างและความสนใจ ภาพถ่าย ทักษะในการใช้ภาษา รายละเอียดการเดินทาง บันทึกเสียง ผลการรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชื่นชอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อรายละเอียดในการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของบ้านหรือที่ทำงาน ที่อยู่สำหรับการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่บ้านหรือที่ทำงาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อผู้ใช้งานที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ประเภทที่พักอาศัย (เช่น เป็นเจ้าบ้าน บ้านพักสวัสดิการ บ้านเช่ารวมทั้งค่าเช่า) แผนที่แสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
ข้อมูลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงานของคุณ เช่น วุฒิการศึกษาและการเข้าศึกษา ผลการศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกับองค์กรวิชาชีพ (เช่น สมาชิกสภาทนายความ สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาชิกแพทยสภา)
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน และประวัติการจ้างงานของคุณ เช่น อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่การงาน หมายเลขทะเบียนนายจ้าง หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตขององค์กร สถานภาพใบอนุญาตทำงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและประวัติความเป็นมา (ไม่นับรวมประวัติอาชญากรรม) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อเรียกร้องประกันภัย เงินทดแทน แรงงาน ประวัติการจ้างงาน (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน การเข้างาน และผลประโยชน์ต่างๆ) วันที่ว่าจ้างให้ทำงาน การบอกเลิกจ้าง ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของพนักงาน สถานที่ทำงานเดิม บริษัทที่คุณทำงานหรือได้รับการว่าจ้างหรือบริษัทที่คุณถือหุ้น การประเมินต่างๆ (การประเมินผลการทำงานและความเป็นไปได้) รวมถึงการประเมินทางเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล)
ข้อมูลในการระบุตัวตนที่หน่วยงานภาครัฐออกให้หมายเลขหรือรายละเอียดที่หน่วยงานภาครัฐออกให้คุณเพื่อใช้ระบุตัวตน เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว รายละเอียดทะเบียนบ้าน หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน/ประกันสังคม หมายเลขประจำตัวอื่นใดที่หน่วยงานภาครัฐออกให้
ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรมข้อมูลทางการเงิน สถานภาพ และประวัติทางการเงินของคุณ เช่น • ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญชีที่ใช้กับสถาบันการเงิน ชื่อสถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทบัตรเครดิต) ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน ประวัติสินเชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ใช้ การลงทุน เงินฝาก ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายได้ / เงินเดือน / ค่าธรรมเนียมการให้บริการ / เงินชดเชยอื่นๆ การหักเงินเดือนลูกจ้างตามข้อกำหนดของกฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจ้างตามความสมัครใจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น ผลประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือ การให้เปล่า การให้เงินสนับสนุน) ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน • แหล่งที่มาของรายได้ ขนาด / องค์ประกอบครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหรือทรัพย์สิน โบนัส รายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายการแสดงเงินได้ภายในประเทศ บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ภาพถ่ายสินทรัพย์ในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม วงเงินค้ำประกันสูงสุดและจำนวนงวดชำระ ประเทศซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ กระแสเงินสดในบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองจากธนาคาร วงเงินสินเชื่อ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สิน วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีธนาคาร แหล่งที่มาของเงินฝากงบการเงิน วัตถุประสงค์ของการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการเข้าทำธุรกรรม การลงทุน เงินฝาก • ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางการเงินและความเหมาะสมด้านการลงทุน ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการทำธุรกรรม • รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์รวม ระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบัน หนี้สินทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสถานที่พักอาศัย / ยานพาหนะตามที่ปรากฏในคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะ • หลักประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินที่คุณมีกับบุคคลอื่นทั้งในฐานะที่เป็นผู้ให้กู้และผู้กู้ รวมทั้งรายละเอียดหลักประกันที่ได้มาและจำหน่ายไป ได้แก่ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกรรมสิทธิ์และการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าว • วัตถุประสงค์ในการสมัครขอสินเชื่อ การชำระเงินดาวน์ ระยะเวลาการชำระเงินดาวน์ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย • ข้อมูลและประวัติการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการซื้อของคุณ (การซื้อ / เช่า / คืนสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการ เงินค่าเช่า ผลประโยชน์ตอบแทน) ที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดชำระ ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน บันทึกคำสั่ง รายละเอียดการทำรายการและรายละเอียดของคู่สัญญา • ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัย เช่น เบี้ยประกันในปัจจุบัน วงเงินคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หมายเลขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เช่น แผนที่แสดงที่ตั้งบ้านพัก / ที่ทำงาน / ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ภาพถ่ายแสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับบ้าน (เช่นทะเบียนบ้าน)
ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ เช่น จำนวนบัตรเครดิตที่ถือ หมายเลขบัตร / บัตรเดบิต ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVV หมายเลข CVC2 หมายเลข CID รหัสประจำตัว รหัส Sort Code วันที่ออกบัตร ธนาคารผู้ออกบัตร ประเภทบัตร
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยข้อมูลของคุณเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเดิมและปัจจุบัน รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์ ประเภทกรมธรรม์ (เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการเดินทาง และประกันภัยสำหรับการประกอบธุรกิจ) วงเงินคุ้มครอง และวงเงินสูงสุดโอกาสเสี่ยงภัย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน (เช่น บ้าน ยานพาหนะ) ข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่ ราคาและจำนวนหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย หมายเลขนายหน้า เงื่อนไข (หากมี) ประวัติการชำระเงิน และการทำรายการที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า งบการเงิน ภาษี รายได้และบันทึกการผิดนัด
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมของคุณ เช่น สถานภาพทางการเมือง ความสัมพันธ์กับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มบริษัท ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น (เช่น เป็นกรรมการ ฝ่ายบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้น) และความสัมพันธ์อื่น
ข้อมูลคุณสมบัติที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มข้อมูลคุณสมบัติที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม เช่น เครื่องชี้วัดด้านอายุครัวเรือน ข้อมูลรหัสพื้นที่ทางการตลาดที่กำหนด ประมาณการรายได้ที่ระบุ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนรถยนต์ที่เป็นเจ้าของ รายละเอียดการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประเภทที่พักอาศัยและจำนวนของผู้อยู่อาศัย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มบริษัทให้บริการแก่คุณ เช่น • การขอสินเชื่อ การติดต่อและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งแจ้งเตือนคุณให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริการอื่น การติดตามผลเกี่ยวกับการทำรายการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริการรักษากรมธรรม์ประกันภัย การดำเนินการอื่นใด เพื่อบอกเลิกการให้บริการแก่คุณ รายละเอียดสัญญา (เช่น วันที่ขอสัญญา) • รายละเอียดแบบฟอร์มเอกสารและคำขอเสนอสัญญา เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคำขอเสนอ รวมถึง วัตถุประสงค์การขอใช้สินเชื่อ และรายละเอียดที่ปรากฏในใบคำขอสินเชื่อ ซึ่งรวมถึง เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วงเงินจัดสัญญา อัตราดอกเบี้ย งวดการผ่อนชำระ วันที่ชำระเงินงวดแรก ค่าธรรมเนียม รายละเอียดบัญชีที่ต้องการให้โอนเงิน รายได้ ภาระหนี้ต่างๆ ที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อ รายละเอียดบริษัทที่ทำประกันต่างๆ • ข้อมูลอื่นใดที่คุณได้ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการหรือการบริหารความสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหรือ หลักประกันรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะหรือหลักประกันของคุณ เช่น ราคาประเมิน / ต้นทุนที่มีการประเมินค่า ยี่ห้อยานพาหนะ ปีที่ผลิต ปีที่จดทะเบียน หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ จังหวัดที่จดทะเบียน หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์ บันทึกเลขไมล์ และภาระหนี้สินใดที่ติดมากับยานพาหนะ และ/หรือ รายละเอียดอื่นตามเอกสารทะเบียน (เช่นแรงม้า/ซีซี)
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่านอุปกรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่านอุปกรณ์ของคุณ เช่น • การระบุพิกัด ข้อมูลการเข้าถึงสื่อเสียง/ภาพวิดีทัศน์/ภาพถ่าย/กล้อง ข้อมูลปฏิทิน ข้อมูลบันทึกการโทร สมุดบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อ / ที่อยู่ ข้อความหรืออีเมล (เนื้อหาอีเมล) หมายเลขประจำตัวเครื่อง (Unique Device Identifier: UDID) ที่อยู่ไอพี (IP Address) • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ / การติดตามกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ (Clickstream / online website tracking) ประวัติการสืบค้น ประเภทของการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้งาน (เช่น หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่คุณเข้าชมเวลาที่ใช้บนหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท คุณลักษณะ (Features) ที่ใช้ จำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แม้ว่ากลุ่มบริษัทไม่ทราบตัวตนของผู้ใช้งานก็ตาม คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ภาษาที่ใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ • ข้อมูลประจำตัวในการล็อกอินรหัสที่ใช้เพื่อความปลอดภัย รหัสการเข้าถึงหรือรหัสผ่าน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านเข้าใช้บัญชี หมายเลข PIN รายละเอียดการเข้าถึง เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง รายละเอียด Single Sign-on (SSO) รหัสผ่านสำหรับใช้ครั้งเดียว (OTP) Token และข้อความ SMS • ข้อมูล Telemetry ข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลัก(Metadata) หมายเลขเครื่องและประเภทเครื่อง เครือข่าย รายละเอียดการเชื่อมต่อ ประเภท Plug-in ของเบราว์เซอร์ รวมทั้งเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม การตั้งค่าเขตเวลาและที่ตั้ง • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับบริการออนไลน์ หรือการโฆษณาของกลุ่มบริษัท หน้าเว็บไซต์ที่คุณใช้คลิกลิงก์เพื่อใช้บริการออนไลน์ของกลุ่มบริษัท (เช่น Referrer URL) เวลาและความถี่ที่คุณใช้บริการออนไลน์ของกลุ่มบริษัท Crash Report และเทคโนโลยีอื่นบนอุปกรณ์การสื่อสารที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม • ข้อมูลไร้โครงสร้าง การระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) รุ่นของเครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลในอุปกรณ์ MID (เช่น หมายเลขประจำตัวที่แอปพลิเคชัน LINE สร้างขึ้นซึ่งมิใช่รหัสประจำตัว LINE) รหัสสำหรับการส่งคำตอบแบบสอบถามผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE บัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE OA บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Google Facebook Tik Tok Instagram เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง ข้อซักถาม และความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง ข้อซักถาม และความคิดเห็นของคุณ เช่น พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ ข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะส่งให้แก่กลุ่มบริษัท (รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์) ความคิดเห็น ข้อติชม ข้อร้องเรียน คำแนะนำ คำตอบ แบบสำรวจความคิดเห็น ข้อซักถามและข้อมูลที่คุณสมัครใจให้ในระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการบริการลูกค้า รวมทั้งข้อมูลของคุณที่เปิดเผยอยู่บนชื่อผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
ข้อมูลสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตามกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)ข้อมูลเกี่ยวกับ FATCA ของคุณ เช่น คุณมีสัญชาติหรือสถานที่เกิดเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณได้สละสถานะความพลเมืองสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายหรือไม่ คุณถือใบอนุญาตให้อยู่อาศัยและทำงานอย่างถาวรในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณมีหน้าที่ต้องชำระภาษีให้กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณมีที่อยู่ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณมีที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ติดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดหรือคงไว้กับกลุ่มบริษัทหรือไม่
ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างคุณกับกลุ่มบริษัทเพื่อใช้ประกอบการให้ บริการข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างคุณกับกลุ่มบริษัทเพื่อใช้ประกอบการให้บริการ เช่น ข้อมูลบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณกับกลุ่มบริษัท บันทึกข้อมูลเสียง บันทึกการใช้โทรศัพท์ (Open Text Fields) ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร่วมจ่าย (Co Pay) / ความช่วยเหลือทางการเงิน หมายเลขประจำเทอร์มินอล (Terminal ID) ข้อมูลซึ่งอยู่ภายใต้ฟังก์ชัน Litigation Holds หรือกระบวนการ eDiscovery ข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องดำเนินคดี
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณตามที่ระบุเอาไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

                  (2) ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลที่สัมพันธ์กัน

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อตัว ชื่อกลาง นามสกุล อายุ ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานหมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น ตำแหน่ง หน้าที่งาน อาชีพ ชื่อตำแหน่ง บริษัทที่คุณทำงานหรือได้รับการว่าจ้าง หรือบริษัทที่คุณถือหุ้น) สัญชาติ ลายมือชื่อ
ข้อมูลในการติดต่อของคุณผ่านช่องทางต่างๆข้อมูลในการติดต่อของคุณผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เลขประจำตัวบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายเลขประจำตัวการสนทนา (Chat ID) ที่อยู่อาศัย

                  หากคุณไม่ให้ข้อมูลของคุณแก่กลุ่มบริษัท บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณตามคำขอ หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บางประการที่กลุ่มบริษัทมีต่อคุณ หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มบริษัทได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
                  หากคุณมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่กลุ่มบริษัท คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบตลอดจนการขอความยินยอมจากบุคคลนั้น (หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) นอกจากนี้ คุณมีหน้าที่ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามที่บริษัทในกลุ่มบริษัทที่คุณได้ติดต่อด้วยและให้ข้อมูลเป็นคนกำหนด ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมีดังต่อไปนี้

                  • ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ / ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง
                  • เอกสารทางการเงิน เงินเดือน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น ตำแหน่ง หน้าที่การงาน อาชีพ บริษัทที่ทำงาน หรือที่บุคคลนั้นได้รับการว่าจ้าง หรือที่บุคคลนั้นถือหุ้น)
                  • ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มบริษัท ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น (เช่น กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น) ข้อมูลของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำรายการต่างๆ ของบัญชีกองทุน ตลอดจนผู้รับโอน ผู้รับประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) คณะกรรมการบริษัท / กรรมการ / ผู้ถือหุ้น / ผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการใหญ่ บุคคลอื่นใดที่สามารถกำหนดนโยบายหรือมีอำนาจบริหารในองค์กร
                  • สถานภาพทางการเมืองและความสัมพันธ์กับคุณ เช่น ญาติที่มีสถานภาพทางการเมือง
                  • สมาชิกในครอบครัวของคุณ คู่สมรส / อดีตคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของคุณ (เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ ที่อยู่ อีเมล และกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุตร) ญาติสนิท ข้อมูลเจ้าบ้าน
                  • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง / ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับพยาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับโอนสิทธิตามหนังสือมอบอำนาจ
                  • บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้ได้รับมอบอำนาจให้รับรอง / สลักหลัง บุคคลผู้ติดต่อ ผู้ชำระเงินเบี้ยประกัน ผู้มีอำนาจลงนาม           ผู้ค้ำประกัน บุคคลอ้างอิง ลูกค้าของบุคคลภายนอก
                  • ผู้จำนำ / ผู้รับจำนำ ผู้จำนอง / ผู้รับจำนอง ผู้ให้เช่า / ผู้เช่า นายทะเบียนของทรัพย์สินที่คุณใช้เป็นหลักประกัน ลูกหนี้ของคุณ ผู้รับโอน / ผู้รับเงิน ผู้รับชำระหนี้ นายจ้าง
                  • ผู้ติดต่อสำหรับการติดตามหนี้ หรือในกรณีที่คุณอาจขอให้กลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอก
                  • ในบางกรณีกลุ่มบริษัทอาจได้รับหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผ่านแหล่งข้อมูลอื่น 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
                  ในกรณีที่กลุ่มบริษัททราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทจะต้องได้รับความยินยอมเป็นผู้เยาว์หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย กลุ่มบริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี)
                  ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แต่ได้มาทราบในภายหลังว่ากลุ่มบริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) กลุ่มบริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวนั้นโดยเร็วและอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะใน กรณีที่กลุ่มบริษัทสามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่น นอกเหนือจากความยินยอมได้
 
คุกกี้
                  กลุ่มบริษัทอาจใช้และเก็บคุกกี้และระบบอื่นในอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทในกลุ่มบริษัทที่คุณได้ติดต่อด้วย โดยทั่วไปข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคลได้ (เช่น ชื่อหรืออีเมลของคุณ) อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มบริษัทมีความจำเป็น ต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เชื่อมโยงกับคุกกี้หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ      กลุ่มบริษัทจะถือว่าคุกกี้ดังกล่าวและข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
                  1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ
                  กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ โดยช่องทางการเก็บรวบรวมอาจมีความแตกต่างกันตามแต่กรณีโดยขึ้นอยู่กับบริษัทในกลุ่มบริษัทที่คุณได้ติดต่อด้วย
                  (1) ช่องทางการให้บริการ กลุ่มบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยตรงจากคุณ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ (เช่น ผ่านสาขาหรือที่ทำการของกลุ่มบริษัท การสัมภาษณ์ ไปรษณีย์ พนักงานเดินเอกสาร) หรือการให้บริการผ่านระบบโทรคมนาคม (เช่น ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทางเว็บไซต์) แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook) และช่องทางการส่งเสริม การขายและการตลาดอื่นๆ
                  (2) ช่องทางอื่นนอกจากการให้บริการ กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางอื่นนอกจากการบริการ เช่น เมื่อคุณติดต่อกับกลุ่มบริษัทก่อนการทำธุรกรรม สมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท ข้อเสนอต่างๆ จากกลุ่มบริษัท เข้าร่วมในการทำธุรกรรม หรือการทำสัญญา (ไม่ว่าจะติดต่อและให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางใด เช่น ผ่านสาขาของกลุ่มบริษัท แพลตฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มบริษัท บัญชี LINE ที่เป็นทางการของกลุ่มบริษัท) หรือข้อมูลที่ได้รับจากห้องเก็บเอกสาร (Data Room) ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
                  (3) จากแหล่งอื่น กลุ่มบริษัทอาจได้รับข้อมูลของคุณจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ และ/หรือบริษัทพันธมิตรของกลุ่มบริษัท (เช่น การได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการที่กลุ่มบริษัทว่าจ้างให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแทนบริษัทที่ทำ co-branding ร่วมกัน บริษัทที่เข้าร่วมหรือมุ่งหวังจะเข้าร่วมโครงการกับบริษัทของกลุ่มบริษัทอันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ บริษัทประกันภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันภัย หรือแพลตฟอร์มบริษัท ( เช่น SNN PLUS, SNN SMART AGENT) หน่วยงานที่กลุ่มบริษัทให้บริการ (รวมทั้งเว็บไซต์ ตลอดจนชื่อผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว) แหล่งข้อมูลของทางการ หน่วยงานของรัฐที่มีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐ (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี กระทรวงพาณิชย์ กรมที่ดิน) ศาล และจากบุคคลภายนอกอื่นใด (เช่น ผู้ที่แนะนำลูกค้า ผู้แทนของคุณ ผู้ค้า หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคุณ)
 
2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณ
                  1.2 ฐานทางกฎหมาย
                  กลุ่มบริษัทจะพิจารณากำหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับบริษัทในกลุ่มบริษัทที่คุณได้ติดต่อด้วย ทั้งนี้ ฐานทางกฎหมายที่กลุ่มบริษัทใช้เป็นหลัก ได้แก่
 
ฐานทางกฎหมายรายละเอียด
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือดำเนินการอันจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญากับคุณ และ/หรือเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณตามที่ต้องการภายใต้สัญญาระหว่างคุณกับกลุ่มบริษัท (เช่น เพื่อชำระและรับชำระเงิน เพื่อให้คุณกู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงินที่คุณทำกับบริษัท ตลอดจนเพื่อช่วยคุณชำระเงินเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น) และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท (เช่น การขอหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกลุ่มบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลเครดิต) และตามกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)
เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทและของบุคคลอื่น (เช่น เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ลูกค้าใช้บริการของกลุ่มบริษัทและนำไปพัฒนาเป็นบริการใหม่ ปรับปรุงการให้บริการในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท การตรวจจับและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล) บริหารจัดการระบบและการบริการที่ใช้เพื่อการติดตามหนี้และเพื่อการจัดการเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญ
เป็นการจำเป็นต่อชีวิตเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ
ความยินยอมของคุณเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่กลุ่มบริษัทต้องได้รับความยินยอม เช่น เพื่อการส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์

                  ในกรณีที่กลุ่มบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว กลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่คุณร้องขอได้

                  2.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ
                  กลุ่มบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับในกลุ่มบริษัทที่คุณได้ติดต่อหรือทำธุรกรรมด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ข้อพิจารณาอื่นๆ ในแต่ละบริบท
                  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลของกลุ่มบริษัทในขณะที่ประกาศฉบับนี้ทำขึ้น โดยวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับคุณเท่านั้นที่จะมีผลกับการใช้ข้อมูลของคุณ
                  (1) ขั้นตอนการขอใช้บริการ (Pre-Enrollment) และการรับเข้าเป็นลูกค้า (Onboarding)

วัตถุประสงค์รายละเอียด
การพิสูจน์ตัวตนการพิสูจน์ตัวตนและลายมือชื่อ เช่น เมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทหรือของบริษัทในเครือ/พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือเมื่อเข้าทำสัญญาและธุรกรรมกับคุณ การช่วยให้คุณสามารถสมัครใช้และรับผลิตภัณฑ์และบริการ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับทางกรมการปกครอง (DOPA) การพิสูจน์ข้อมูลของคุณที่ใช้ในการล็อกอิน การพิสูจน์ตำแหน่งที่คุณอยู่เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีได้ หรือเพื่อให้คุณสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้โดยใช้ช่องทางที่กำหนดให้การสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์ตัวตนของคุณเมื่อคุณติดต่อกลุ่มบริษัทเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าผ่านช่องทางที่กำหนดให้ (เช่น สาขาของกลุ่มบริษัททางโทรศัพท์ อีเมล หรือบัญชีแอพพลิเคชัน LINE แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์) การจัดเก็บคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับกระบวนการพิสูจน์ตัวตนและการพิสูจน์ตำแหน่งที่คุณอยู่เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีได้
การเสนอราคาและการรับเข้าเป็นลูกค้า (Onboarding)การเสนอเบี้ยประกันให้คุณพิจารณา การจัดเตรียมใบเสนอราคาหรือข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทที่คุณสนใจสมัคร หรือขอใช้เพื่อนำส่งให้แก่คุณการดำเนินกระบวนการเสนอราคา การลงทะเบียน การดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัครเพื่อใช้ในการรับเข้าเป็นลูกค้า การช่วยให้คุณสามารถสมัครและได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ
การประเมินความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ การอนุมัติและการปฏิเสธ• การประเมินใบสมัคร คำขอ และความเหมาะสมของคุณในการขอรับผลิตภัณฑ์และบริการ การตรวจสอบประวัติความเป็นมาเบื้องต้นของลูกค้า การตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการขอรับผลิตภัณฑ์และบริการ การประเมินความเสี่ยงและดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประวัติเพื่อใช้ในการเสนอพิจารณา และให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสมัครหรือร้องขอการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มบริษัทได้รับ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน) • การเสนอกรมธรรม์ประกันภัยหรือเบี้ยประกันที่มีความเหมาะสม การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย การรับประกันตามระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป • การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต การตรวจสอบ/การจัดทำ Credit Scoring การสร้าง แบบจำลองสำหรับการประเมินเครดิตเพื่อใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของคุณ การตรวจสอบสถานะเครดิตของคุณ การประเมินค่าสินทรัพย์หลักประกันโดยการเข้าเยี่ยมพื้นที่ หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินทรัพย์และการยึดทรัพย์ • การประเมินค่าหลักประกันสำหรับเงินกู้ยืมที่มีการจำนองเป็นหลักประกัน การอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอใช้บริการของคุณ การอนุมัติหลักประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ การติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอหรือสมัคร (เช่น ในกรณีที่คุณติดต่อสอบถามว่าคำขอรับบริการของคุณนั้นได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ) • การอนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบและรับรองยานพาหนะ และเพื่อการตรวจสอบสถานะยานพาหนะและการโอนกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งเป็นขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อในกรณีที่เป็นการบริการรีไฟแนนซ์รถยนต์) การจดทะเบียนยานพาหนะกับกรมการขนส่งทางบก (ใบคู่มือจดทะเบียน)
การตรวจสอบข้อมูล• การดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและการตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ การตรวจสอบตัวตนและสถานะของลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลหรือการตรวจสอบความเป็นมาในลักษณะอื่นใด หรือการระบุหาความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณ และ/หรือ ลูกค้า เช่น การทำความรู้จักค้า หรือ Know Your Customer (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การตรวจสอบการทำรายการระหว่างกัน การตรวจสอบเกี่ยวกับ FATCA การตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้กับกลุ่มบริษัทโดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล Blacklist การคัดกรองโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือบัญชี Sanction ตามที่กฎหมายกำหนด และบัญชีรายชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบการปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบเกี่ยวกับ Sanction การตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับนักการเมือง การทำธุรกรรมทางการเงิน และการบริการเกี่ยวกับการชำระเงิน รวมทั้งการตรวจสอบการทำธุรกรรม • การตรวจสอบและยืนยันเอกสารที่คุณจัดส่งให้ รวมทั้งความเหมาะสมและคุณสมบัติในการได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ การตรวจสอบความเหมาะสมของคุณในการสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท เช่น คำขอสินเชื่อ การตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ การตรวจสอบใบคู่มือจดทะเบียนก่อนที่จะเบิกจ่ายสินเชื่อ • การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการตรวจสอบลูกค้าทั้งระหว่างที่พิจารณารับเข้าเป็นลูกค้าและการตรวจสอบลูกค้าอย่างต่อเนื่อง • การตรวจสอบการรายงานทางด้านภาษีอากร / การรายงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย • การตรวจสอบข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของกลุ่มบริษัทให้เป็น ปัจจุบัน • การตรวจสอบความถูกต้องและการยกเลิก การตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีขอสินเชื่อ หรือการจัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการ
การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง• การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติและข้อมูลของคุณตามที่ได้รับ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับผลิตภัณฑ์และบริการ การประเมินคำขอหรือความเหมาะสมของคุณในการรับผลิตภัณฑ์และบริการ การประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง • การจัดประเภทความเสี่ยงของคุณโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (เช่น บัญชีรายชื่อ Sanction List ประวัติเกี่ยวกับการล้มละลาย) • การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกสำหรับความเสี่ยงภายในกลุ่ม (Intragroup) ในแง่ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิต ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง และความเสี่ยงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ตลอดจนความเสี่ยงในการปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถตรวจหา จำกัด และติดตามตรวจสอบความเสี่ยงดังกล่าวได้
การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและคู้ค้าการตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตนของคุณและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า (Business Partner Due Diligence / Partner Due Diligence) และ/หรือ การตรวจสอบประวัติในลักษณะอื่นใด หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลสาธารณะจากหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือ จาก Sanction List ของทางการ) การประเมินความเหมาะสม และคุณสมบัติของคุณ พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า และบุคลากรในการทำงานให้กับกลุ่มบริษัท การขอใบเสนอราคาหรือให้เข้าร่วมประกวดราคา การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มบริษัทได้รับ (เช่น หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน) การลงทะเบียน การเจรจาต่อรอง และการทำสัญญาและธุรกรรมกับคุณ พันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือคู้ค้า

                  (2) การให้และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

วัตถุประสงค์รายละเอียด
การให้และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการการให้และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ • การติดต่อสื่อสารเพื่อให้บริการแก่คุณ การให้ข้อมูลหรือบริการตามข้อซักถามของลูกค้า (เช่น การลงนามในสัญญากับคุณ การอนุมัติข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดสินเชื่อและเงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อ การติดตามสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อ การเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย (เช่น การประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Payment Protection Insurance: PPI)) การขอเอกสารเพิ่มเติม การต่ออายุกรมธรรม์ และภาษีสำหรับการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน การแจ้งผลการอนุมัติสัญญา) การเริ่มให้บริการ (เช่น การแจ้งเตือนคุณเมื่อเริ่มใช้แพลตฟอร์มบริษัท การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน การให้ความช่วยเหลือและให้บริการแก่ลูกค้า) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอรับ (เช่น การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงิน) การติดต่อทาง SMS การดำเนินการตามคำขอเอ่คุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจ • การออกหรือส่งมอบเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง การออกและส่งมอบบัญชี บัตร เช็คหนังสือรับรอง และเอกสารสัญญาสำหรับลูกค้าใหม่ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมถึงการแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงวันที่สัญญาประกันภัยมีผลบังคับใช้ และ/หรือ ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการประกันภัย การจัดพิมพ์และส่ง / นำส่งเอกสาร (เช่น สัญญา จดหมายต้อนรับลูกค้า หนังสือแจ้งเตือนจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด แบบฟอร์มการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายภาษีรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด) การออกและส่งหนังสือหรือเอกสารต่างๆ และ/หรือ เอกสาร / หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (เช่น หนังสือรับรองลูกค้า หนังแจ้งผลการทำแบบทดสอบความเหมาะสม หนังสือแจ้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรม จดหมายรับรอง จดหมายยืนยัน สัญญา และรายงานต่างๆ) การติดตามการนำสงทางไปรษณีย์ การให้ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้านเทคนิค การทำหน้าที่ของส่วนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (เช่น การออกสัญญา การเบิกจ่ายสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ) • การดำเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น เช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อ สินเชื่อรถ การตรวจสอบและประเมินค่ายานพาหนะและมูลค่ายานพาหนะ การดำเนินกระบวนการ Top Up การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ การดำเนินการตรวจสอบและรับรองยานพาหนะของกรมการขนส่งทางบก การคืนเอกสารทะเบียนยานพาหนะเมื่อสิ้นสุดสัญญา • การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับรางวัล การให้บริการแลกแต้ม คะแนนสะสม หรือรางวัลโดยในบางกรณีจะพิจารณาจากบริการทางการเงิน สถานะลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสมัครใช้ การออกและการประกาศรางวัลผ่านสื่อต่างๆ หรือผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ • การดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์และบริการ การเสนอ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่อ อายุผลิตภัณฑ์และบริการ การรักษาบัญชีผู้ใช้งาน • การดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย การบริการรักษากรมธรรม์ประกันภัยการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยฉบับปจจุบัน การพิจารณารับประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย การดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกรองตามสัญญาประกันภัย หรือการต่ออายุการรับประกัน การเริ่มมีผลของการรับประกันที่ได้ต่ออายุ การดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย การช่วยจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย) • การดำเนินการเกี่ยวกับการปิดสัญญาหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ การดำเนินการเกี่ยวกับการปิด สัญญา การไถ่ถอนทรัพย์จำนอง รวมทั้งการโอนกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยหลักประกัน การเสนอราคาให้แก่ลูกค้า การปิดบัญชีของคุณ และการดำเนินการอื่นใดเพื่อบอกเลิกการให้บริการแก่คุณ • การดำเนินการอื่นที่จำเป็นต่อการให้บริการ เช่น การอำนวยความสะดวกในการยื่นใบสมัครเพื่อทำสัญญาประกันภัยและใช้บริการของกลุ่มบริษัท
การประมวลข้อมูลการทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน• การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและบริษัทบัตรเครดิตเพื่อให้อนุมัติและหักบัญชีการดำเนินการเพื่อหักบัญชีอัตโนมัติ การหักบัญชีเช็คล่วงหน้า • การปฏิบัติตามคำขอและคำสั่งของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินและบริการเกี่ยวกับการชำระเงิน การชำระเงินตามงวด รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการชำระเบี้ยประกัน การให้บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดแก่ลูกค้าสำหรับการชำระเงิน ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์ การตรวจสอบธุรกรรมการชำระเงิน การยืนยันการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น บริการเกี่ยวกับการชำระเงินทีเกิดขึ้นตามรอบ • การเรียกเก็บเงิน (เช่น เรียกเก็บตามเช็ค) การปรับโครงสร้างหรือกระทบยอดบัญชี (เช่น การปรับโครงสร้างหนี้) • การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางการเงิน การหักเบี้ยประกันจากวงเงินไฟแนนซ์ยานพาหนะ การยกเลิกรายการชำระเงิน การคืนเงินในกรณีที่กลุ่มบริษัทปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณ การสอบสวนการชำระเงินที่ไม่ทราบที่มา • การออกและนำส่งใบกำกับภาษี ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบแสดงข้อมูลรายการเดินบัญชี • การทำการยกเลิก การยืนยัน การเก็บรวบรวม การรับและการประมวลผลการชำระเงินเบี้ยประกันภัย • การประมวลผลและส่งต่อข้อเรียกร้องหรือคำขอของคุณหากคุณเป็นลูกค้าของบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท หรือเป็นลูกค้าของพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว (เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย) การโอนเงิน
การติดตามหนี้• การแจ้งให้คุณทราบวันครบกำหนดชำระหนี้ ยอดเงินค้างชำระ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการติดตามหนี้และการบังคับใช้สิทธิตามสัญญา การทวงถามให้ชำระเงิน การติดตามหนี้ที่ค้างชำระหรือเลยกำหนดชำระ การเข้าพื้นที่เพื่อเรียกเก็บหนี้ การดำเนินการกับบัญชีของคุณให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆ (เช่น การปรับโครงสร้างหนี้) การสืบทรัพย์และยึดทรัพย์การกลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ได้เช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อ หรือทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน การขายหนี้ของลูกค้าและการโอนประวัติของลูกค้าให้แก่ผู้ซื้อหนี้การเรียกคืนเงิน • การดำเนินกระบวนการขายทอดตลาด (เช่น การแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดการประมูล (เช่น วัน เวลา สถานที่ และบุคคลภายนอกที่เป๋นผู้ดำเนินการขายทอดตลาด)) รวมถึงเพื่อติดตามทรัพย์สินที่คุณเช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อจากกลุ่มบริษัทตามการให้บริการสินเชื่อเพื่อยึดคืน การติดต่อคุณเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทยึดคืน การจัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน การติดต่อคุณเพื่อโอกาสในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทยึดคืน การเบิก / โอนเงินที่เกินมูลค่าทรัพย์สินขายทอดตลาด หรือการเรียกเก็บ / เก็บหนี้ที่ค้างชำระ • การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของคุณตามความเหมาะสม การติดต่อคุณเพื่อติดตามหนี้ การบริหารจัดการ / หักลบเงินน่าจูงใจต่างไ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและการเก็บรักษาข้อมูล• การกรอกข้อมูลของคุณ เก็บรวบรวม บันทึก การบริหารจัดการฐานข้อมูลของลูกค้ารวมทั้งบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริการของกลุ่มบริษัท การปรับปรุงข้อมูลประวัติ / ข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์ การทำสำเนา หรือทำซ้ำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งรายได้ การบันทึกรายการทางธุรกิจและ การดำเนินงาน บริหารจัดการและดูแลรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท • การดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาข้อมูล ซึ่งรวมถึงการยับยั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบางส่วนของคุณ รวมถึงการเก็บรักษาสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการกล่าวอ้างถึงคุณ
การบริการดูแลลูกค้า• การโทรศัพท์เพื่อต้อนรับลูกค้า การรับเรื่องร้องเรียน การตอบข้อซักถามและการดำเนินการตามคำขอของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท การรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การสอบสวนประเด็นปัญหาของคุณและเสนอแนวทางแก้ปัญหา • การดูแลบัญชี การวางแผน การดำเนินการ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) กับคุณ • การจัดส่งของขวัญหรือของรางวัล และการทำกิจกรรมอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า
การโฆษณา การทำการตลาด การแจ้งข่าวสาร การประกาศ และการแจ้งข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ• การแจ้งข่าวสารของกลุ่มบริษัทให้คุณทราบ การประกาศ และการส่งข้อมูลรูปแบบอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และ/หรือ ของบริษัทในเครือ กลุ่มธุรกิจทางการเงินพันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่นใดที่กลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย (เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อนี้ให้เรียกรวมกันว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท”) การติดต่อหรือดำเนินการใดๆ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อว่าคุณหรือองค์กรที่คุณทำงานให้นั้นจะสนใจ ทั้งนี้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม (เช่น ไปรษณีย์ อีเมล ข้อความในโทรศัพท์ โทรศัพท์) • การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท การผลิตและนำเสนอโฆษณาออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทโดยใช้ช่องทางต่างๆ (รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาและส่งข้อความต่างๆ เช่น Facebook, Google, Line และ Instragram เป็นต้น) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (Target Advertising) หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ตรงกับความสนใจของลูกค้ากลุ่มบริษัท • การสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้า การวิเคราะห์และค้นหากลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียง (Lookalike) การทำโครงการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า โปรแกรมการแนะนำลูกค้า และ/หรือ แผนงานและแคมเปญอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงแผนงานและแคมเปญด้านการตลาดและการขายอื่นใด การประกาศรางวัล การให้รางวัล และ/หรือการจับรางวัล การประเมินหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำการตลาดและแคมเปญต่างๆ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการให้ลูกค้าเข้ามีส่วนร่วม การวางแผนการส่งเสริมการขาย การจัดงาน การประชุม สัมมนา และการเยี่ยมชมกลุ่มบริษัท

                  (3) การปรับปรุงคุณภาพการบริการ

วัตถุประสงค์รายละเอียด
การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการให้บริการการจัดทำและเผยแพร่รายงาน (ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท (ได้แก่ รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ผลการให้บริการยอดขาย ผลการติดต่อกับลูกค้า การประเมินมูลค่าหลักประกัน การประเมินหลักประกัน) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจ รายงานการวิเคราะห์ต่างๆ (เช่น การวิเคราะห์ลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเพื่อเริ่มจัดรายการส่งเสริมการขาย) และการรายงานประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ การพัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท และของพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการกับกลุ่มบริษัท การพัฒนาวิธีการให้บริการในรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณและเพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโต รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำการตลาด และการเสนอขายบริการของกลุ่มบริษัท การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาแบบจำลองในการแบ่งประเภทกลุ่มลูกค้าเพื่อให้สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น) การสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ผู้ตอบแบบสอบถาม) การสำรวจผลการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัท การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด (เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์) การรับรู้ว่าคุณเข้าใช้งานโดยใช้เบราว์เซอร์และเครื่องมือต่างๆ การติดตามและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการให้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูล• การวิเคราะห์การใช้บริการออนไลน์ของกลุ่มบริษัท การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ว่าช่องทางออนไลน์ใดของกลุ่มบริษัท (เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์) ที่คุณเข้าเยี่ยมชม และด้านใดของช่องทางออนไลน์ที่คุณเห็นว่าเป็นประโยชน์มากที่สุด การตรวจสอบจำนวนผู้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ของกลุ่มบริษัท การประเมินจุดเชื่อมต่อ (Interface) และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การทดสอบคุณลักษณะต่างๆ หรือฟังก์ชันการใช้งาน การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลของคุณ • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์การอนุมัติสินเชื่อในอนาคตการสอบทานสินเชื่อของลูกค้า การตรวจสอบแนวโน้มการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การทบทวนการประเมินมูลค่า (สำหรับหลักประกัน) • การระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ
การใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัทการดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของคุณ ปรับปรุงโครงร่าง (Layout) และเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัท ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงระบบต่างๆ ของกลุ่มบริษัทและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่คุณ

                  (4) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันการทุจริตฉ้อฉล และการปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

วัตถุประสงค์รายละเอียด
การตรวจจับ การป้องกันการทุจริต และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการค้นหา ตรวจจับ ป้องกันความเสี่ยงและแก้ปัญหาการทุจริต การฉ้อฉล การหลอกลวงรวมถึงธุรกรรมและแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเป็นการทุจริต การระบุปัญหา การติดตาม ตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการควบคุมการบันทึกรายการ (Logs) ในการทำกิจกรรม บนเครือข่าย การดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันกิจกรรมที่จงใจให้เกิดความเสียหาย กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาข้อมูล ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ การตรวจหาเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย การสืบสวนเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัย ทรัพย์สิน และสิทธิอื่นใดของบุคคล
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ• การติดตามตรวจสอบระบบ เครื่องมือและอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย การทดสอบการเข้าถึงและการบำรุงรักษาระบบ การแก้ไขจุดบกพร่อง (Debugging) และข้อผิดพลาด การวิเคราะห์การใช้บริการออนไลน์ของกลุ่มบริษัท การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาข้อมูล และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท การพัฒนาและบริหารจัดการระบบ การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา (Helpdesk) • การปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและรักษารหัสและชื่อผู้ใช้งานสำหรับคุณ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิเข้าถึงการลบบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว การใช้ระบบควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้ การระบุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท การรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบของกลุ่มบริษัท
การปฏิบัติตามกฎหมายและการระงับข้อพิพาทการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายอนุบัญญัติต่างๆ แนวปฏิบัติตามกฎหมายหรือของหน่วยงานกำกับดูแล จรรยาบรรณ คำสั่ง ความเห็น การตีความ ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทและของบริษัทในเครือ) การฟ้องคดี การต่อสู้คดีการเข้าร่วมเป็นคู่ความ กระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรือการดำเนินการอย่างอื่นใด เพื่อต่อสู้ในคดีแพ่ง คดีอาญา การดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือกรณีที่มีหมายเรียกพยานกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการบังคับคดี ข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การใช้สิทธิตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท หรือการยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการติดตามหนี้และการเรียกให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ การสืบสวน และการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นใดกับหน่วยงานภาครัฐ หรือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่นอกประเทศไทย และ/หรือ การให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อกลุ่มบริษัทมีเหตุผลอันสมควรให้เชื่อว่ากลุ่มบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทำเช่นนั้นและเมื่อกลุ่มบริษัทจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การแก้ไขข้อร้องเรียนรวมทั้งข้อพิพาท การปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลการระงับข้อพิพาท การวางทรัพย์ของคุณแทนการชำระหนี้ที่กรมบังคับคดี

                  (5) การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัท

วัตถุประสงค์รายละเอียด
การบริหารจัดการธุรกิจการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการวางกลยุทธ์ และการวางแผนสำหรับองค์กรในการประกอบธุรกิจและในด้านการเงินของกลุ่มบริษัท การเพิ่มและทดสอบระบบ / กระบวนการต่างๆ การบริหารจัดการงานธุรการภายในกลุ่มบริษัทการติดตามและการอ้างอิง (เช่น เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับคำขอจากคุณ) การจัดเก็บ (เช่น การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแยกต่างหาก) การปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความต่อเนื่องของระบบและการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญา (เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผู้ให้บริการแก่กลุ่มบริษัทต่างๆ) สัญญาที่กลุ่มบริษัทกระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน การบริหารและควบคุมป้องกันความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การบริหารด้านการเงินและบัญชี ตลอดจนการตรวจสอบ การบริหารจัดการทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการภายใน และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี
การทำธุรกรรมขององค์กรเมื่อมีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสร้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกับที่ระบุไว้ข้างต้น กลุ่มบริษัทต้องเปิดเผยและโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายตามข้อกำหนดในการทำธุรกรรมดังกล่าว
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการและการสื่อสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (วัตถุประสงค์ข้อนี้ใช้ในกรณีที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กันของพันธมิตรทางธุรกิจ)• การซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท (เช่น การสร้างและส่งคำสั่งซื้อให้แก่คุณหรือแก่พันธมิตรทางธุรกิจ) การติดต่อคุณเมื่อคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจขายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่กลุ่มบริษัท การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินการวางแผน การดำเนินการ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) กับคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญาและนโยบายของกลุ่มบริษัทของคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในกลุ่มบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดของบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท (รวมทั้งการสืบสวนและดำเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายดังกล่าว) • การสื่อสารกับคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (เช่น การสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงการของกลุ่มบริษัท หรือโครงการของพันธมิตรทางธุรกิจ)หรือเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ (เช่น ตอบข้อซักถามหรือคำขอ แจ้งข่าวรวมทั้งสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งคุณอาจสนใจ)การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจขณะเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดงาน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง • การกรอกข้อมูลของคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เก็บรวบรวม บันทึก การบริหารจัดการฐานข้อมูลของคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริการของกลุ่มบริษัท การปรับปรุงข้อมูลประวัติ/ ข้อมูลของคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์ การทำสำเนา หรือทำซ้ำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งรายได้ การบันทึกรายการทางธุรกิจและการดำเนินงาน บริหารจัดการ และดูแลรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท • การดำเนินการเกี่ยวกับการปิดสัญญา และ/หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

                  (6) ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มบริษัท

วัตถุประสงค์รายละเอียด
การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มบริษัทการพิสูจน์ตัวตนและลายมือชื่อ เช่น เมื่อคุณติดต่อทำธรุกรรม ใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้นกับบริษัทในกลุ่มบริษัทที่คุณเป็นผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใดๆ ในนามของผู้ถือหุ้นการบริหารจัดการการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียง การงดออกเสียง การออก/ โอนใบหุ้น การซื้อ/ จำหน่ายหุ้น ทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                  2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
                  การพิสูจน์ตัวตนและลายมือชื่อ เช่น เมื่อคุณติดต่อทำธรุกรรม ใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้นกับบริษัทในกลุ่มบริษัทที่คุณเป็นผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใดๆ ในนามของผู้ถือหุ้นการบริหารจัดการการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียง การงดออกเสียง การออก/ โอนใบหุ้น    การซื้อ/ จำหน่ายหุ้น ทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนวัตถุประสงค์
บันทึกประวัติอาชญากรรมการเก็บรวบรวมและใช้บันทึกประวัติอาชญากรรมของคุณเพื่อค้นหาและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและการทุจริตฉ้อฉล การดำเนินคดีเมื่อมีเหตุดังกล่าว รวมถึงในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้
ข้อมูลชีวภาพกลุ่มบริษัทต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชีวภาพของคุณ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้าข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าในกระบวนการพิจารณาเพื่อออกบัตรเครดิต และ/หรือ เพื่ออนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อยืนยันตัวตน สมัครใช้ เข้าถึง และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท (เช่น การเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอาจเก็บข้อมูลเสียงของคุณ เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าในการแก้ปัญหาที่คุณแจ้ง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเสียงของคุณให้กับผู้ให้บริการด้านการรับรู้เสียงเพื่อปรับและวิเคราะห์ข้อมูลเสียงของคุณ
ข้อมูลศาลนาโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาจากคุณ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ กลุ่มบริษัทอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาจากคุณโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ (เช่น เมื่อกลุ่มบริษัทสแกนบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำสัญญา/ การสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเพื่อตรวจสอบตัวตนของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท) ในกรณีเช่นว่านี้ กลุ่มบริษัทจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้
ข้อมูลความพิการหากคุณมีความพิการ กลุ่มบริษัทอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลความพิการของคุณ รวมทั้งลายพิมพ์นิ้วมือของคุณเพื่อจัดทำสัญญาระหว่างคุณกับกลุ่มบริษัท (เช่น หากคุณมีความพิการและไม่สามารถลงลายมือชื่อในสัญญากับกลุ่มบริษัทได้ กลุ่มบริษัทจะขอให้คุณใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนบุคคล (เช่น กรณีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนประเภทลดหย่อนภาษีก่อนครบกำหนดหรือผิดเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความทุพพลภาพเพื่อได้รับการยกเว้นภาษี ณ ที่จ่าย)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในกรณีของลูกค้ากลุ่มเปราะบางในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าซึ่งกลุ่มบริษัทเห็นว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ หรือมีลักษณะบกพร่องประการอื่นใด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ) เพื่อจัดกลุ่มและวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับประเภทของกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นธรรม

 3. บุคคลที่กลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลของคุณ
                  กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับกลุ่มบริษัท บริษัทในกลุ่มบริษัทที่คุณได้ติดต่อด้วย ตลอดจนลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับจากกลุ่มบริษัท

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์
บริษัทในของกลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท และบริษัทอื่นใดภายใต้กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณในระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง หรือนำไปประมวลผลที่ศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท และบริษัทอื่นใดภายใต้กลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ผู้ให้บริการกลุ่มบริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่นให้เป็นผู้ให้บริการแทนกลุ่มบริษัท และสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท (เช่น ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทน ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ) โดยกลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณแทนกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น กลุ่มบริษัทว่าจ้างและมอบหมายงานบางส่วนให้แก่ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ รวมถึง ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ผู้ให้บริการ Cloud ผู้ให้บริการ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม เครือข่าย ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งไปรษณีย์ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการด้านการทำลาย ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านธุรการและการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เป็นใบเรียกเก็บเงิน จดหมายและ / หรือเอกสารอื่นใด ผู้ติดตามหนี้ ผู้ให้บริการด้านการจัดการแลกคะแนนสะสม ผู้ให้บริการด้านการจัดการเพื่อเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า บริษัทผู้ให้บริการด้านการวิจัย การวิเคราะห์ ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการส่ง SMS ผู้ให้บริการด้านการป้อนข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการทำ Credit Scoring ตัวแทนผู้ให้บริการการขายทางโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการยึดทรัพย์ ผู้ให้บริการการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ให้บริการด้านการทำ Credit Scoring ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสินเชื่อ ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ผู้รายงานข่าว ผู้ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ และ/หรือ Dispatcher ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายการชำระเงิน ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บและทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการสำรองข้อมูลตัวแทนผู้ให้บริการการขายระบบทางไกล ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ผู้ให้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สิน ผู้ให้บริการด้านการขายทอดตลาด ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทประกันภัย เช่น ผู้สำรวจความเสียหาย ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต์ และบริษัทประกันภัยของคู่กรณี) ในกรณีที่กลุ่มบริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กันของพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรด้านผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท
ที่ปรึกษาวิชาชีพกลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ที่ปรึกษาวิชาชีพด้านการตรวจสอบกฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษีซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทและช่วยกลุ่มบริษัทในการต่อสู้คดี หรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายริเริ่มและจัดการขายทอดตลาด หรือดำเนินการทางกฎหมายอย่างอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางทรัพย์แทนการปฏิบัติการชำระหนี้ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กันของพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นที่ปรึกษา วิชาชีพของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท
พันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บริษัทต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทร่วมงานด้วยเพื่อเสนอหรือปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันหรือในอนาคต เช่น ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปรับโครงสร้างหนี้ ผู้ประกอบการที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อจัดเตรียมและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสั่งซื้อ) พันธมิตรทางธุรกิจที่จัดทำโครงการร่วมกัน พันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจร่วมลงทุน พันธมิตรที่มีการร่วมมือกัน (Co-Branding) บริษัทผู้รับประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อ (เช่น ประกันภัยรถยนต์ประกันสุขภาพ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล) ตัวแทนและผู้ค้า ผู้ค้าที่ส่งคำขอรับไฟแนนซ์ของลูกค้าให้แก่กลุ่มบริษัท บริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มการชำระเงินและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ผู้ให้บริการด้านการสำรวจ ผู้ให้บริการด้านการทำการตลาด การจัดทำสื่อโฆษณาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น บริษัทด้านการตลาด ตัวแทนของสถาบันการเงิน บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งคำขอสินเชื่อของคุณให้แก่กลุ่มบริษัท ตัวแทนขายของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กันของพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท
สถาบันการเงิน ข้อมูลเครดิต หรือประกันภัยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน (เช่น ธนาคารอื่น สถาบันการเงินอื่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินอื่น บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้ติดตามหนี้สิน องค์กรด้านการบริหารจัดการหนี้สิน ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการส่งข้อความเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่มีความปลอดภัย) การทำธุรกรรมชำระเงินและสินเชื่อทั่วโลก การประมวลผลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ตลอดจนการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และธุรกรรมการชำระเงิน รวมถึงกิจการให้บริการข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสินเชื่อ หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองคุณภาพ หน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต หน่วยงานที่ให้บริการด้านการติดตามหนี้สินและการสืบทรัพย์ บริการเป็นนายทะเบียน ผู้รับผลประโยชน์ คู่สัญญา สถานบันการเงินและบริษัทบัตรเครดิต นอกจากนี้กลุ่มบริษัทในฐานะเป็นนายหน้าประกันภัยอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นบริษัทประกันภัย (เช่น บริษัทประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สินหรือประกันชีวิต)
บุคคลภายนอกที่คุณมอบอำนาจหรือกำหนดให้กลุ่มบริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลของคุณได้กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่คุณได้ให้ความยินยอมหรือตามที่คุณกำหนด เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่กลุ่มบริษัทอาจโอนสิทธิ โอน หรือทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่เพื่อโอนสิทธิและหน้าที่ของกลุ่มบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาระหว่างคุณกับกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่ ตลอดจนผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนหรือผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่
บุคคลภายนอกที่กระทำการแทนคุณหรือให้บริการแก่คุณกลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้แทน/ นายจ้างของคุณ ผู้ให้การสนับสนุน และบุคคลภายนอกที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแก่คุณ หรือบุคคลที่กระทำการแทนคุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่กลุ่มบริษัท (เช่น โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต์)
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของนิติบุคคลกลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลผู้ที่จะได้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนหากว่ามีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การจำหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของกลุ่มบริษัทไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่กลุ่มกลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่
บริษัทต้อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สำคัญอื่นใด• หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมและกำกับดูแล (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาล กรมบังคับคดี กรมการขนส่งทางบก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการจดทะเบียนหลักประกัน การจดทะเบียนรถยนต์ (ในกรณีที่คุณซื้อประกันภาคบังคับ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และตามนยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่เว็บไซต์ Http://www.oic.or.th/) • หน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การกำกับดูแลและวัตถุประสงค์อื่นใดที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐร้องขอเพื่อบังคับตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมาย การตรวจสอบ หรือกระบวนการทางกฎหมาย / การฟ้องร้อง
ผู้ให้บริการของบริษัทประกันภัยกลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทประกันภัย (เช่น ผู้สำรวจความเสียหาย ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต์ และบริษัทประกันภัยของคู่กรณี)
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คุณได้สมัครใช้บริการ
ผู้รับข้อมูลประเภทอื่นกลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น รวมถึง สมาชิกใน National Digital ID (NDID) บริษัทประกันภัย ผู้ติดต่อ และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวนายจ้างของคุณ องค์กร / มูลนิธิไม่แสวงหากำไร โรงพยาบาล หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การบริจาคของรางวัล / การแลกของรางวัล ตัวอย่างผู้รับข้อมูลในประเภทอื่น ได้แก่ • กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณพร้อมทั้งข้อมูลที่จำเป็นอื่นใดเกี่ยวกับหลักประกันที่คุณให้ไว้ให้แก่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เพื่อทำการประเมินมูลค่าหลักประกันของคุณ • กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่หน่วยงานอื่นที่เป็นสมาชิกของผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณเมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น สมาชิกของ NDID) • กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ออกบัตรเครดิตซึ่งออกบัตรเครดิตให้แก่คุณ และคุณได้ใช้บัตรเครดิตเช่นว่านั้นเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้ประมวลผลและทำธุรกรรมการเงินให้แล้วเสร็จ • กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อแจ้งให้ทราบผลการให้สินเชื่อรถยนต์และรายละเอียดต่างๆ เมื่อคุณเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ • กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดการและดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดยานพาหนะที่กลุ่มบริษัทกลับเข้าครอบครอง ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขายทอดตลาดในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ของกลุ่มบริษัทและผิดนัดชำระหนี้ให้แก่กลุ่มบริษัท • กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเป็นลูกค้า (เช่น ผู้ติดต่อที่คุณกำหนดให้กลุ่มบริษัทติดต่อกรณีที่มีการติดตามหนี้ ผู้ค้ำประกัน สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผู้ที่มีการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าแบบลีสซิ่ง/ เช่าซื้อ) • กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผู้แทน นายจ้าง ผู้ให้การสนับสนุนของคุณและบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่คุณ • กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่คุณได้รับจากกลุ่มบริษัท เช่น ผู้ค้ายานพาหนะที่ส่งต่อคำขอรับสินเชื่อให้แก่กลุ่มบริษัทนายหน้า ตัวแทน ผู้ซื้อหนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณเป็นลูกค้า (เช่น ผู้ติดต่อที่คุณระบุให้กลุ่มบริษัทติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามหนี้ ผู้ค้ำประกัน สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผู้ที่มีการครอบครองยานพาหนะที่เช่าซื้อ) การดำเนินการทางธนาคารที่กลุ่มบริษัทใช้เพื่อบริหารจัดการการชำระเงินของคุณ ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องสินไหมทดแทน และประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ตัวแทนด้านการสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ รวมทั้งบุคคลผู้เป็นลูกค้าร่วมในบัญชีของคุณ ตัวแทนซึ่งส่งต่อใบสมัครของคุณให้แก่กลุ่มบริษัท บริษัทประกันภัย ผู้วางแผนการลงทุนซึ่งส่งต่อใบสมัครของคุณให้แก่กลุ่มบริษัท ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่สมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (รวมทั้ง Identity Provider (IdP) Relying Parties (RP) และAuthoritative Sources (AS)) ผู้แทน นายจ้างของคุณ ผู้ให้การสนับสนุนและบุคคลภายนอกของคุณที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแก่คุณ

 4.การโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ
                  กลุ่มบริษัทอาจต้องโอนข้อมูลของคุณไปยังบริษัทในกลุ่มพันธมิตรหรือบริษัทในเครือ บุคคลภายนอกที่อยู่ต่างประเทศ (เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม อิสราเอล อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป) รวมทั้งแพลตฟอร์มของคลาวด์ (Cloud) ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับบริษัทในกลุ่มบริษัทที่คุณได้ติดต่อด้วย เช่น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้ระบบและการบริการ โอนข้อมูลขของคุณให้แก่ผู้ให้บริการที่มีการดำเนินงานนอกประเทศไทยเพื่อจัดทำ Credit Scoring ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ กลุ่มบริษัทอาจต้องส่งต่อและโอนข้อมูลของคุณให้แก่ธนาคารตัวแทนต่างประเทศเพื่อให้ทำธุรกรรมให้แล้วเสร็จ หรือกรณีโอนให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อแนะนำโครงการร่วมลงทุนต่างๆ ที่น่าสนใจและเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ หรือการดำเนินการเมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในกลุ่มบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังอาจต้องจัดเก็บข้อมูลของคุณในเครื่องแม่ข่าย (Server)  (เช่น สิงคโปร์) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย อีกทั้งอาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของคุณให้แก่บริษัทแม่ บริษัทในเครือ หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศอื่นซึ่งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติยังมิได้ประกาศกำหนดว่าเป็นประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอในขณะที่จัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้น เมื่อมีความจำเป็นที่กลุ่มบริษัทต้องโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย กลุ่มบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลที่ได้โอนไป หรือเพื่อให้การโอนนั้นสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ เช่น กลุ่มบริษัทอาจขอให้บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่ได้โอนไปนั้นตกลง และให้คำรับรองกับกลุ่มบริษัทว่าข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับข้อกำหนดในประเทศไทย

 5.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
                  กลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศและตามกฎหมายที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่มบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท (เช่น ข้อกำหนดเรื่องการเก็บข้อมูลทางบัญชีที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) และเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ

 6.สิทธิของคุณ
                  กลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศและตามกฎหมายที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่มบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท (เช่น ข้อกำหนดเรื่องการเก็บข้อมูลทางบัญชีที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) และเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ
                  (1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอรับสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพแห่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม
                  (2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ครบถ้วนได้
                  (3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในลักษณะของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในประการนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
                  (4) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจใช้สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง
                  (5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงกรณีที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและการทำบัญชีประวัติที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงดังกล่าว
                  (6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่คุณได้เคยให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
                  (7) สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้ คุณมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากกลุ่มบริษัทในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งการส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น
                  (8) สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่ากลุ่มบริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทขอให้คุณโปรดติดต่อมายังกลุ่มบริษัท เพื่อให้กลุ่มบริษัทได้มีโอกาสในการรับทราบถึงข้อเท็จจริงและชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตลอดจนจัดการแก้ไขข้อกังวลของคุณก่อนในโอกาสแรก

โดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ ผ่านช่องทางที่ระบุดังนี้

ประเภทเจ้าของข้อมูลส่วนบุคค

Call Center

คู่ค้า หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ (Vender / Business Partner)

ผู้มาติดต่อ (Visitor) / 

กล้องวงจรปิด

ช่องทางการใช้สิทธิ

Call Center

02 502 8888

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

dpo@doctormoney.co.th

dpo@doctormoney.co.th

สิทธิเพิกถอนความยินยอม

สิทธิอื่นๆ

ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย และในบางกรณี      กลุ่มบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของคุณเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

 7.มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
                  กลุ่มบริษัทมีนโยบายและมาตรฐานการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการบริหารจัดการ การป้องกันด้านเทคนิคและการป้องกันทางกายภาพ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ รวมทั้ง มีนโยบายให้บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังควบคุมดูแลให้คู่สัญญาที่อยู่ต่างประเทศต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หากกลุ่มบริษัทเห็นว่า ประเทศของคู่สัญญาที่กลุ่มบริษัทต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ

 8.ลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
                  สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ บริการของกลุ่มบริษัทอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ กลุ่มบริษัทพยายามที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหาหรือมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่คุณให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่าวและอยู่ภายใต้ประกาศ / นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นว่านี้ กลุ่มบริษัทไม่อาจควบคุมและไม่อาจรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว

 

 9.ติดต่อกลุ่มบริษัท
                  หากคุณมีข้อสงสัย ต้องการเสนอแนะ หรือมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อกลุ่มบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ กลุ่มบริษัทจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล : dpo@doctormoney.co.th
ที่อยู่ : เลขที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ : 02-502-8888
ข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag