fbpx
Skip links

คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?

คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?

ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?

โอนเล่ม vs ไม่โอนเล่ม

          หากคุณกำลังพิจารณาขอสินเชื่อรถยนต์ คุณควรเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการโอนเล่มทะเบียน (ภายใต้สัญญาสินเชื่อเช่าซื้อและรีไฟแนนซ์รถยนต์) และการไม่โอนเล่มทะเบียน (ในกรณีของสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน) ว่ามีความหมายอย่างไร ในบทความนี้ เราจะอธิบายให้คุณเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการโอนเล่มทะเบียนรถยนต์และการไม่โอนเล่มทะเบียน

ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?

โอนเล่มทะเบียนรถยนต์ (สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรีไฟแนนซ์รถยนต์)

          การโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ หมายถึง ลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์ไปยังบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาการชำระหนี้ เช่น ในการทำสัญญาขอ สินเชื่อเช่าซื้อ หรือ รีไฟแนนซ์รถยนต์ ผู้ขอสินเชื่อยังคงสามารถใช้รถได้ตามปกติ แต่กรรมสิทธิ์จะอยู่กับบริษัทสินเชื่อจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน

ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?

ข้อดีของการโอนเล่มทะเบียน:

 • อัตราดอกเบี้ย: สินเชื่อที่มีการโอนเล่มทะเบียนมักมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าโดยคำนวณในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ เนื่องจากมีรถยนต์เป็นหลักประกัน
 • ระยะการผ่อน: จะสามารถผ่อนได้นานกว่า การไม่โอนเล่มทะเบียน (สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน) เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำคงที่หรือผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนจำกัด
ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?
 • ระยะเวลาการอนุมัติรวดเร็ว: กระบวนการอนุมัติมักรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทมีความมั่นใจในหลักประกัน
 • วงเงินสินเชื่อสูงกว่า: เนื่องจากมีหลักประกันที่มีมูลค่า วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอาจสูงกว่า
ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?

ข้อเสียของการโอนเล่มทะเบียน:

 • ความเสี่ยงในการสูญเสียรถ: หากไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนด รถยนต์อาจถูกยึดคืนโดยบริษัทสินเชื่อ
 • ผลกระทบต่อคะแนนเครดิต: การมีหนี้สินเชิงลบเช่นสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนเครดิตของคุณหากมีการล่าช้าหรือผิดนัดในการชำระคืน
ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?

ไม่โอนเล่มทะเบียนรถยนต์ (สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน)

          ไม่โอนเล่มทะเบียน หมายถึง กรณีที่เจ้าของรถใช้เล่มทะเบียนรถเป็นหลักประกันในการขอ “สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน” แต่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ไปยังบริษัทสินเชื่อ

ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?

ข้อดีของการไม่โอนเล่มทะเบียน:

 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก: เป็นการคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินต้นการชำระเงินต้นมากขึ้น ดอกเบี้ยที่ต้องชำระก็จะลดลงไปด้วย 
 • ระยะเวลาการอนุมัติรวดเร็ว : เนื่องจากการจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์มักจะมีกระบวนการอนุมัติที่รวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการเงินด่วน เช่น ในกรณีฉุกเฉินหรือโอกาสทางธุรกิจที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?
 • ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ : ในการจำนำเล่มทะเบียน คุณไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ออกจากชื่อของคุณ นั่นหมายความว่าคุณยังคงเป็นเจ้าของรถตามทะเบียนรถอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้รถในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แม้ว่าจะมีการใช้เล่มทะเบียนเป็นหลักประกัน
 • ระยะสัญญายืดหยุ่นได้ : สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนมักมีแผนการชำระหนี้ที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินและจัดการการชำระคืนได้ตามศักยภาพทางการเงินของคุณเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนขึ้นลงตามสถานการณ์ และผู้ที่ต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วน
ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?

ข้อเสียของการไม่โอนเล่มทะเบียน:

 • วงเงินที่ได้รับ: วงเงินสินเชื่อที่ได้รับมีโอกาสได้น้อยกว่าการโอนเล่มทะเบียน (สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/รีไฟแนนซ์รถยนต์)
 • ความเสี่ยงในการถูกยึดรถ: หากคุณไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนด รถยนต์ที่ใช้เป็นหลักประกันอาจถูกยึดได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและชีวิตประจำวันของคุณอย่างมาก
 • ผลกระทบต่อคะแนนเครดิต: การมีหนี้สินเชิงลบเช่นสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนเครดิตของคุณหากมีการล่าช้าหรือผิดนัดในการชำระคืน
ด๊อกเตอร์ มันนี่ บทความ คนมีรถต้องรู้ โอนเล่ม กับ ไม่โอนเล่ม ต่างกันอย่างไร ?

          “ด๊อกเตอร์ มันนี่” พร้อมให้บริการสินเชื่อรถยนต์ทุกรูปแบบภายใต้การกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะ โอนเล่ม หรือ ไม่โอนเล่ม ก็ไม่ต้องมาสาขาอยู่ที่ไหนก็ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด๊อกเตอร์ มันนี่
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน์

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag